Brancheorganisaties & partners

Instituut Thomas is aangesloten bij de volgende brancheorganisaties en partners:

 • Anbos
 • Anko 
 • Cidesco
 • DUO
 • Europees Sociaal Fonds
 • Inspectie van Onderwijs
 • Ministerie van Onderwijs
 • NGS
 • NRTO
 • ProVoet
 • TCI
 • Wicoli
 • VOUV

ANBOS

Instituut Thomas is aangesloten bij de ANBOS, de brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging. De ANBOS is representatief voor de hele schoonheidsverzorging. Zij worden erkend als de woordvoerder van de schoonheidsspecialisten. Zowel binnen de branche als mede door de overheid, nationale en internationale organisaties.

Daarnaast verzorgt Instituut Thomas ook alle door de ANBOS erkende specialisaties.


Anko

De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) verenigt de professionele kappers van Nederland en komt op voor hun collectieve en individuele belangen. Zo creëren zij een sterke marktpositie en onderscheidend vermogen. Dit doen ze door actieve lobby, kennisdeling en inspiratie op het gebied van vakmanschap, ondernemerschap en bedrijfsvoering.

 

Cidesco

Cidesco is een internationale vereniging van en voor schoonheidsspecialisten.
Cidesco is vertegenwoordigd in 40 landen verspreid over 5 continenten en richt zich vooral op contacten met vakgenoten
zowel in binnen- als buitenland. Het hoofdkantoor is in Zürich in Zwitserland gevestigd. CIDESCO Sektie Nederland is in 1947 opgericht.
Er zijn in de ca. 40 aangesloten landen en ruim 12.500 schoonheidsspecialisten lid. Eenmaal per jaar vindt een wereldcongres plaats in een van de aangesloten landen.
In 1960, 1970 en 1990 heeft sektie Nederland dit congres in Amsterdam georganiseerd.

Op dit moment is Internationaal Opleidingsinstituut Thomas de enige internationaal erkende Cidesco-school in Nederland.

 

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 1. Duidelijke informatie in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen
 2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met duidelijke dag indelingen
 4. Goed opgeleide docenten en een heldere administratie
 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 8. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 9. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 10. Betalings- en leveringsvoorwaarden

Door middel van deze erkenning is het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Dienst Uitvoerend Onderwijs

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Neem contact op met DUO betreffende informatie over studiefinanciering, kinderbijslag en studenten-reisproduct.

Vanaf 1 januari 2017 is het ook mogelijk om onder de 18 een studenten-reisproduct aan te vragen. Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van DUO met meer informatie daarover.

 Europees Sociaal Fonds

Met medewerking van het Europees Sociaal Fonds is een organisatiescan gemaakt ter behoeve van de duurzame inzetbaarheid van docenten.

Inspectie van Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt elke drie jaar alle mbo-instellingen. Dit onderzoek resulteert per instelling in het rapport ‘Staat van de instelling’. Daarin staan de onderzoeksresultaten.

Deze rapporten komen beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs en hier is ook de mogelijkheid om verschillende scholen met elkaar te vergelijken. Klik hier voor de website van de Inspectie van het Onderwijs.

 


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

 

NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingscentra in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.
De NRTO is lid van VNO-NCW/ MKB-Nederland. Voor de leden van de NRTO betekent dit nog een extra voordeel; zij krijgen door hun lidmaatschap toegang tot de activiteiten en diensten van VNO-NCW/ MKB-Nederland.

De NRTO en haar leden hechten aan integere en zorgvuldige bejegening van en omgang met de afnemers van hun producten. Hij gaat uit van hoge professionele standaards, verplicht zich deze standaards actueel te houden en de naleving daarvan regelmatig te toetsen. De NRTO is van mening dat het onderwijs aan werkenden primair een taak is van werkgevers en werknemers. Het zijn van oudsher vooral private partijen die in deze behoefte voorzien.

Voor meer informatie betreffende het kwaliteitskeurmerk, algemene voorwaarden, gedragscode en de geschillencommissie, kunt u de website van de NRTO bezoeken. 

 

NGS

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 de examen- en brancheorganisatie voor sportmassage, sportverzorging en wellnessmassage in Nederland. Het NGS bewaakt de kwaliteit binnen de branche en van de NGS-masseurs. Bovendien is het NGS de grootste brancheorganisatie binnen de branche van Nederland en is daarmee op (inter)nationaal niveau gesprekspartner van de overheid, de nationale sportkoepel NOC*NSF, sportbonden, -verenigingen, organisaties uit de (sport)zorgketen en de wellnessbranche.

 

ProVoet

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Om te voorzien in kwaliteitsborging van de brancheopleiders heeft ProVoet samen met de opleiders kwaliteitscriteria opgesteld waarlangs de goede opleider werkt. Opleiders die aangeven hieraan te voldoen, sluiten hierover een intentieverklaring af met ProVoet en worden vervolgens opgenomen als opleider op de lijst hiernaast. De kwaliteitscriteria zijn eveneens bedoeld voor (toekomstige) cursisten zodat zij een beeld hebben bij wat zij mogen verwachten van een opleider en hiernaar kunnen vragen bij de opleider.

Instituut Thomas heeft met ProVoet deze intentieverklaring afgesloten.

 

Toetscentrum Intereducatief

Instituut Thomas heeft het gehele proces van examineren uitbesteed aan Stichting TCI .

Om de kwaliteit van het onderwijs en examinering te scheiden hanteert Instituut Thomas voor de examinering volledige uitbesteding van de examens en onderhoudt daarover contacten met de desbetreffende examinerende instellingen.

Opleidingen die niet vallen onder de CREBO geregistreerde opleidingen (MBO) en/of aangeboden worden binnen de vrije ruimte worden middels dezelfde normen en waarden getoetst.

 


Wicoli

Instituut Thomas heeft in Wicoli een partner gevonden ter uitbesteding van de gehele inkoop voor de materialenpakketen en toebehoren van de opleiding.

Wicoli Cosmetics is een groothandel in de uiterlijke verzorging. Zij stellen als totaalleverancier leerlingenpakketten samen en begeleiden zowel startende als reeds gerenommeerde salons in haar groei.

VOUV

De Vereniging van Opleiders voor Uiterlijke verzorging en Voetverzorging is een vereniging van opleidingsinstituten, die gezamenlijk op 17 locaties opleidingen aanbieden. De opleidingsinstituten zijn verspreid over het hele land. Ons netwerk van gekwalificeerde instituten biedt vele mogelijkheden voor starters en professionals in de uiterlijke verzorging.